Subscribe to our newsletter

Đăng ký nhận thông tin

Vui lòng cung cấp email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

.Nhấn vào đây để từ chối nhận thông tin

THÔNG TIN TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)

14/11/2022

THÔNG TIN TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)
(Cập nhật Quý 3/2022)
Đơn vị tính: T đồng
  Năm 2021 30/06/2022 Năm 2022
(ước tính)
Vốn điều lệ 9.600 9.600  > 9.600
Lợi nhuận chưa phân phối 1.572 2.009 > 4.000
Vốn chủ sở hữu 11.247 11.678 > 14.000
Tổng tài sản 55.056 56.806 > 60.000
Lợi nhuận sau thuế 655 437 > 2.000
 

 
  1. THU NHẬP TỪ CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA TRONG NĂM 2022
Tới hết Q3/2022 tập đoàn nhận được khoản lợi nhuận sau thuế của Sovico Holdings được chia:
  • 72.651.196 cổ phiếu HDBank tương đương   1.447 tỷ đồng vào ngày 20/09/2022 (*)
  • 8.221.200 cổ phiếu VietjetAir tương đương   1.076 tỷ đồng vào ngày 31/05/2022 (*)
  • TỔNG CỘNG:                                               2.523 tỷ đồng (*)
(*) Giá trị cổ tức được nhận tính theo giá thị trường vào ngày công bố chia cổ tức như trên
 
  1. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Để phục vụ cho việc tăng nguồn vốn hoạt động, đầu tư vào các dự án, chương trình của công ty, tái cơ cấu tài chính, Tập đoàn đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong các năm 2019, 2020, 2021. Tập đoàn đã thanh toán lãi, gốc đáo hạn đầy đủ và mua lại trước hạn. Tính đến ngày 10/11/2022, giá trị trái phiếu phát hành do Tập đoàn phát hành đang lưu hành trong khách hàng là 18.592 tỷ đồng.