Subscribe to our newsletter

Đăng ký nhận thông tin

Vui lòng cung cấp email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

.Nhấn vào đây để từ chối nhận thông tin

THÔNG TIN TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT) NĂM 2022

15/03/2023

THÔNG TIN TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)
NĂM 2022
 
Đơn vị tính: T đồng
  Năm 2021 30/06/2022 Năm 2022 (*)
Vốn điều lệ 9.600 9.600 9.600
Lợi nhuận chưa phân phối 1.572 2.009 12.113
Vốn chủ sở hữu 11.247 11.678 49.235
Tổng tài sản 55.056 56.806 165.075
Lợi nhuận sau thuế 655 437 3.272

(*) Số liệu trước kiểm toán

❖ Năm 2022 Tập đoàn có sự tăng trưởng vốn chủ sử hữu lên tới 49.237 tỷ đồng. Tổng tài sản l165.075 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối lên tới 12.113 tỷ đồng do kết quả của công tác hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị. Tỉ lệ nợ vay bao gồm trái phiếu/ vốn chủ sở hữu chỉ trong mức 0,9 lần.
 1. ❖ Bên cạnh lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.272 tỷ đồng, Tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức của công ty thành viên được chia trong năm 2022:
  • 72.651.196 cổ phiếu HDBank tương đương 1.447 tỷ đồng vào ngày 20/09/2022 ()
  • 8.221.200 cổ phiếu VietjetAir tương đương 1.076 tỷ đồng vào ngày 31/05/2022 () ( Theo NQ ĐHCĐ, chờ công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông chia cổ tức)
  (*) Giá trị cổ tức được nhận tính theo giá thị trường vào ngày công bố chia cổ tức như trên
   
  ❖ HỢP NHẤT KINH DOANH
  Trong Qúi 4//2022 Tập đoàn đã hoàn tất mua lại 54.86% cổ phần Công ty CP Sovico Real Estate trở thành công ty đầu tư nắm giữ các công ty, dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị.
   
  ❖ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Hoạt động kinh doanh năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 của các công ty có vốn đầu tư của tập đoàn đều ổn định, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận theo chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.
Tải về: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT